Home > Bescherming van de privacy

Bescherming van de privacy

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de DBDMH uw toestemming nodig om uw gegevens te verzamelen en te verwerken in het kader van bepaalde verwerkingen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk(e) doeleinde(n)?

De DBDMH verzamelt, als verantwoordelijke voor de verwerking, een aantal persoonsgegevens door middel van PDF- en onlineformulieren die worden ingevuld door gebruikers die een specifiek verzoek indienen (bv: contact opnemen, een bezoek organiseren, klachten, bedankjes, aanwerving...).

De verzamelde gegevens zijn:

 • uw identiteitsgegevens,
 • uw correspondentieadres,
 • uw contactgegevens,
 • evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende behandelingsactiviteiten.

De DBDMH verzamelt alleen persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om een specifiek doel te vervullen:

 • Beantwoorden van een aanvraag via het contactformulier
 • Afgifte van certificaten van een bezoek aangevraagd via het formulier "Bezoekattest"
 • Een aanvraag om de kazernes te bezoeken organiseren
 • De klachten en bedankingen beheren
 • Beheer van de rekrutering
 • Beheer van de aanvragen betreffende de facturatie van de diensten van de DBDMH

Deze informatie zal niet worden hergebruikt voor andere dan de aangekondigde doeleinden, behalve voor statistische doeleinden (geanonimiseerd).

Verbintenis van de DBDMH

De gegevens worden opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de DBDMH, die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen en die de gegevensbeschermingsautoriteit en, indien van toepassing, de betrokken personen in kennis moet stellen indien de gegevensbeveiliging niet wordt nageleefd.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende verwerking. Zodra uw dossier is afgesloten, worden uw gegevens maximaal één jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de diensten in verband met deze verwerking.

De DBDMH verbindt zich ertoe de toegang tot uw gegevens te beperken tot de personen die betrokken zijn bij de verwerking, uw gegevens niet te gebruiken of door te geven aan derden voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden.

De DBDMH garandeert ook dat de gegevens niet worden doorgegeven aan internationale organisaties of aan een land buiten de Europese Unie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Neem hiervoor contact op met de DBDMH, die zal uitleggen hoe uw gegevens uit uw dossier kunnen worden verwijderd.

Contactpersonen


Alle informatie aangaande uw rechten met betrekking tot deze gegevens vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voor meer informatie of als u niet tevreden bent over een verzoek in verband met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Op het volgende e-mailadres: dpo@firebru.brussels

Via dit formulier: Verzoek tot uitoefening van de rechten

Of per post:

DBDMH
c/o Data Protection Officer
Helihavenlaan 11-15
1000 Brussel

Als u niet tevreden bent met de gegeven antwoorden, kunt u altijd contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA):

 • Online een klacht indienen
 • Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact(at)apd-gba.be

2022 © BRANDWEER BRUSSEL

Go to top