Bescherming van de privacy

Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk(e) doeleinde(n)?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de DBDMH uw toestemming nodig om uw gegevens te verzamelen en te verwerken. Indien u niet uitdrukkelijk akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven, kunnen wij uw gegevens niet verwerken en u dus geen toegang verlenen tot de diensten die verband houden met deze verwerking.

In het kader van de formulieren voor de aanvraag van preventieadvies, de aanvraag van het bezoek aan de kazerne, het contactformulier, moet de DBDMH een aantal persoonsgegevens verzamelen om de taken uit te voeren die verband houden met de verschillende verwerkingen die nodig zijn voor zijn activiteiten. De DBDMH verzamelt persoonsgegevens enkel voor zover dat nodig is om een bepaald doel te bereiken. Deze gegevens worden niet hergebruikt voor andere doeleinden. De preciezere informatie over de verzamelde gegevens vindt u op de formulieren die de DBDMH online plaatst.

De verzamelde gegevens zijn:

Verbintenis van de DBDMH

De gegevens worden opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de DBDMH, die alle nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te verzekeren en de Gegevensbeschermingsautoriteit en, in voorkomend geval, de betrokken personen moet verwittigen indien de veiligheid van de gegevens niet wordt gerespecteerd.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de betrokken verwerking. Zodra uw dossier is afgesloten, worden uw gegevens opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar, te rekenen vanaf het einde van de prestaties die verband houden met deze verwerking.

De DBDMH verbindt zich ertoe de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die noodzakelijk zijn voor de verwerking, de gegevens niet te gebruiken of over te dragen aan derden voor een ander doel dan het hierboven vermelde doel.

De DBDMH garandeert ook dat de gegevens niet worden overgedragen aan internationale organisaties of naar een land buiten de Europese Unie.

Indien u instemt met de verwerking van uw gegevens in het kader van uw dossier, kunt u uw instemming achteraf steeds intrekken. In dat geval zal de DBDMH u uitleggen hoe uw gegevens uit uw dossier zullen worden verwijderd.

Deze toestemming is geldig zolang u een beroep doet op de diensten van de DBDMH. U begrijpt ook dat u niet verplicht bent om deze toestemming te geven en dat u deze steeds schriftelijk kunt intrekken.

Contactpersonen


Alle informatie aangaande uw rechten met betrekking tot deze gegevens vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voor meer informatie of als u niet tevreden bent over een verzoek in verband met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Op het volgende e-mailadres: dpo@firebru.brussels

Via dit formulier: Verzoek tot uitoefening van de rechten

Of per post:

DBDMH
c/o Data Protection Officer
Helihavenlaan 11-15
1000 Brussel

2020 © BRANDWEER BRUSSEL