Home > Advies nodig? > Reglementering

Geldende reglementering inzake brandpreventie

Volgens artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 aangaande dit onderwerp, omvat "brandpreventie alle veiligheidsmaatregelen die enerzijds bedoeld zijn om het uitbreken van een brand te voorkomen, om elk begin van een brand te detecteren en om de uitbreiding van de brand te voorkomen, anderzijds om de hulpdiensten te waarschuwen en zowel de redding van personen als de bescherming van eigendommen in geval van brand te vergemakkelijken”.

In België is brandpreventie een bevoegdheid van de federale staat. Deze kan daarom basisnormen voor brandpreventie uitvaardigen die één of meer categorieën van constructies gemeen hebben, ongeacht hun bestemming.

Naast deze basisnormen zijn er sectorale normen die door de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenten zijn vastgesteld, volgens de specifieke bevoegdheden van deze entiteiten. Deze specifieke normen vormen een aanvulling op de federale basisnormen.

Het komt ook regelmatig voor dat de brandweer, bij afwezigheid van bestaande voorschriften, in haar adviezen bijkomende eisen stelt in de vorm van voorwaarden die opgenomen dienen te worden in de af te leveren vergunning of certificaat. Deze bijkomende eisen zijn gebaseerd op de ervaring en algemene kennis inzake brandveiligheid van de brandweer en werden opgenomen in interne richtlijnen, die de preventiemedewerkers volgen bij het analyseren van de aan hen voorgelegde projecten.

2020 © BRANDWEER BRUSSEL