Home > Advies nodig? > Vereenvoudigde vergunning

Vereenvoudigde vergunning

De hervormingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV) hebben de procedure voor het inwinnen van het advies van de brandweer voor milieu- en stedenbouwkundige certificaten en vergunningen, alsook voor verkavelingsvergunningen gewijzigd.

Vanaf 1 september 2019 is het niet langer aan de aanvrager om het advies van de brandweer in te winnen vooraleer een aanvraag in te dienen, maar is het aan de vergunnende instantie (gemeente of Gewest) om dit advies op te vragen (indien vereist), samen met andere adviesaanvragen bij andere betrokken administraties en instanties.

Enige uitzondering hierop is de zogenaamde "vereenvoudigde stedenbouwkundige regularisatievergunning" ((art. 330, § 3 van het BWRO)).

Het gaat hierbij om een versnelde procedure om feit en recht te doen samenvallen bij vóór 1 januari 2000 gecreëerde onregelmatige situaties, die echter conform de vroegere of huidige wetgeving zijn.

Concreet gaat het hierbij om werken:

Heeft uw aanvraag betrekking op werken, die voldoen aan alle bovengenoemde kenmerken? Dan moet u eerst het advies van de brandweer inwinnen vooraleer een aanvraag in te dienen bij de gemeente waarop de te regulariseren situatie zich bevindt. Enkel bij een gunstig advies van de brandweer, zal de betrokken gemeente overgaan tot het leveren van een vergunning.

Download het formulier voor voorafgaandelijk advies
Download het beschrijvingsfiche bij te voegen aan de aanvraag van voorafgaandelijk advies

2020 © BRANDWEER BRUSSEL